Спада у образовни профил четвртог степена и пружа ученицима велике могућности за стицање знања из области техничког цртања, механике, машинских материјала, машинских елемената, хидраулике, термодинамике, конструисања, организације рада, аутоматизације и роботике.

Практична настава се изводи у трећем разреду, а има за циљ да упозна ученике са машинама, алатима, приборима, мерним инструментима и савременим методама обраде, склапања, мерења и контроле производа.

Ученици поред знања из свог подручја рада, имају прилику да током првог и трећег разреда стегну доста знања из области рачунарства и програмирања.

У другом разреду у оквиру предмета компјутерска графика, ученици се оспособљавају за цртање машинских делова применом програма AUTO CAD и Pro/DESKTOP.

У трећем и четвртом разреду, ученици у оквиру предмета моделирање машинских елемената и конструкција , стичу знања из области тродимензионалног цртања и склапања машинских делова применом програма Pro/ENGINEER.

По завршетку школовања, ученици се могу самостално бавити пословима конструисања и програмирања, а могу наћи запослење у производним предузећима или сервисима.

Такође, ученици могу наставити школовање из области машинства, рударства, саобраћаја, технологије, информатике, математике, физике, организације рада и сл.