Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране
Образовни профил: Пољопривредни техничар
Трајање образовања: четири године

 

poloprivredni1ЦИЉЕВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА:

Циљ стручног образовања за образовни профил ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР је оспособљавање ученика за организовање и спровођење биљне и сточарске производње у комбинатима и на газдинствима.
Ученици се оспособљавају за:

 • примену теоријских знања у практичном контексту;
 • ефикасан рад у тиму и групним ситуацијама;
 • преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;
 • благовремено реаговање на промене у радној средини;
 • препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу;
 • примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;
 • примену мера заштите животне средине у процесу рада;
 • употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу.

ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА:

Стручне компетенције

 • Организује и спроводи биљну и сточарску производњу у комбинатима и на газдинствима
 • Води документацију у биљној и сточарској производњи
 • Чува здравље и околину у процесу биљне и сточарске производње

poloprivredni2

ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

 • Педологија и агрохемија
 • Заштита биља
 • Пољопривредна техника
 • Биљна производња 1 ( ратарство)
 • Биљна производња 2( воћарство и виноградарство)
 • Наводњавање
 • Сточарска производња
 • Предузетништво
 • Професионална пракса

ИЗБОРНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

 • Повртарство
 • Органско воћарство
 • Пчеларство
 • Органско повртарство
 • Лековито биље

Посебно треба истаћи чињеницу да у оквиру професионалне праксе сарађујемо са великим бројем социјалних партнера (Rauch Serbia doo, Аgrobaneks doo, Пољопривредне апотеке: Игњатовић, Пољопривредник, Геби, Мешаона сточне хране DIS…)

У компанији RAUCH, наши ученици су ангажовани уз новчану надокнаду што је јединствено у Србији. Практична и блок настава се реализује кроз посете пољопривредним манифестацијама и сајмовима, посете расадницима, фармама, фабрикама које се баве производњом и прометом пољопривредних производа као и минералних ђубрива.

poloprivredni3Након завршетка школовања, пољопривредни техничар се може запослити у пољопривредним комбинатима, пољопривредним апотекама чија је законска обавеза да имају запосленог пољопривредног стручњака, расадницима, фармама као и у свим организацијама које се баве производњом и продајом пољопривредних производа или покренути властиту производњу хране.

Ученици који заврше овај образовни профил могу наставити школовање на свим смеровима Пољопривредног факултета као и на свим факултетима природних и друштвених наука.