Подручје рада: ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
Област: ЕКОНОМИЈА
Образовни профил: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

 

Економија као подручје рада у којем се образују економски техничари омогућава задовољавање интересовања ученика који су наклоњени проучавању друштвених наука. Изучавајући групу економских предмета поред опште-образовних, наши ученици стичу знања о економији као теорији и примењеној економији, организацији и менаџменту. Такође се кроз разне опште образовне предмете стичу општа знања и општа култура.

По завршетку четворогодишњег школовања и стицањем звања економског техничара, имају могућност да наставе школовање на вишим и високим школама или да се запосле у многим гранама привреде (у банци, у осигурању, у трговачким, туристичким и угоститељским предузећима…), а послови на којима економски техничар може да ради су послови у области књиговодства, рачуноводства, финансија, благајнички послови, послови економске пропаганде и сл. На радним местима на којима се запошљавају економиски техничари, већина послова се обавља на рачунарима, за шта се оспособљавају кроз програм пословне информатике у средњој школи.

Послови се углавном обављају у канцеларији, за пултом или на шалтеру, радећи са различитим документима, дописима, извештајима и слично. Може се радити са странкама: на пример вођење пословних књига, припрема и достављање рачуна купцима, обрачунавање камата за кредите, писање пословних писама, издавање потврда и уверења и сл.

После одређеног радног искуства, уз додатну обуку, могу се пружати услуге вођења пословних књига. Зависно од врсте образовања у области економије, дужине радног искуства и положених професионалних испита, могу се стећи следећа звања: рачуновођа, самостални рачуновођа и овлашћени рачуновођа .

Шта је важно за рад у области економије, права и администрације?
Сналажење са речима, сналажење са бројевима, тачност, отпорност на рад под временским
притиском, уредност, организованост, темељност, љубазност.
Пожељне особине ученика који уписују овај смер у нашој школи су : одговорност, тачност, ажурност, систематичност и развијене комуникацијске вештине

Ученици, који заврше неки од образовних профила из овог подручја рада, имају могућност запослења, а постоји и директна проходност уписа на више школе и факултете.

Различити су факултети које уписују наши ученици по завршетку средње школе, али већина њих уписује економски факултет (или вишу економску школу) и на тај начин употпуњују, проширују и усавршавају већ стечена знањa.